Aficon

ALGEMENE  VOORWAARDEN

AFICON MANAGEMENT B.V.  te Vries

Handelsregister nr.: 43621

 

Artikel 1 Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

"Opdrachtgever" : een consument, bedrijf of groot bedrijf, die/dat produkten van ons betrekt;

"Consument"       : een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of  beroep;

"Bedrijf"               : een natuurlijk of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een bedrijf of  beroep;

"Groot bedrijf"    : een bedrijf in de zin van artikel 6:235 BW;

"Verzekeraar"       : de verzekeringsmaatschappij bij welke wij voor (de gevolgen van) eventueel toerekenbaar tekortschieten en onrechtmatig handelen zijn verzekerd en bij welke wij aanspraak kunnen maken op een uitkering;

"Produkten"          : diensten en werkzaamheden, al dan niet neergelegd in schriftelijke bescheiden.

 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid:

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door ons gedane offertes en acceptaties ervan, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. De door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard.

 

Artikel 3  Wijzigingen en afwijkingen:

Wijzigingen in de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst en afwijkingen van deze voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk met vermelding van de onderdelen waarop zij betrekking hebben- met ons zijn overeengekomen.

 

Artikel 4  Offertes:

 1. De door ons eventueel uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De overeenkomst komt tot stand hetzij zodra de opdrachtgever onze offerte heeft geaccepteerd, hetzij wij het voorstel c.q. de uitnodiging van de opdrachtgever tot het aangaan van een overeenkomst hebben aanvaard.
 3. Overeenkomsten met personeelsleden die geen procuratie hebben, binden ons niet tenzij deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 4. Indien in de acceptatie door opdrachtgever voorbehouden wijziging en ten opzichte van onze offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien wij aan opdrachtgever schriftelijk hebben bericht met deze afwijkingen in te stemmen.
 5. De in de offerte vermelde bedragen zijn exclusief BTW, verschotten, burokosten, kopieerkosten en reis en verblijfkosten.
 6. Op de door ons verstrekte produkten rust aan ons toekomende auteursrechtelijke bescherming.

 

Artikel 5 Kwaliteit en omschrijving:

 1. Wij behartigen de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen en voeren de opdracht uit met in achtneming van de algemene geldende regels en normen van eer en goede naam met de zorg van een goed opdrachtnemer.

Opdrachtgever machtigt ons om met derden te handelen als zijn gemachtigde.

 1. Opdrachtgever machtigt ons om derden, werkzaam op een ander dan ons vakgebied, in te schakelen

teneinde de aan ons versterkte opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Wij zullen omtrent het

inschakelen en de daarmee gepaard gaande kosten met opdrachtgever overleggen.

 1. Indien door ons een concept is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of

verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren produkten kunnen van het

concept afwijken tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde

of verstrekte concept.

 

 

 

Artikel 6 Eigendomsovergang en risico:

 1. Zolang opdrachtgever niet het overeengekomen honorarium met eventuele bijkomende kosten en renten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld en/of anderszins zijn verplichtingen uit de overeenkomst tegenover ons toerekenbaar niet is nagekomen behouden wij ons de eigendom van de geleverde c.q. uitgevoerde produkten voor.
 2. Indien gerede twijfel bij ons bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, zijn wij bevoegd de aflevering c.q. uitvoering van de produkten uit te stellen totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ons door deze vertraagde aflevering c.q. uitvoering te lijden schade.
 3. De door ons geleverde produkten mogen slechts worden gebruikt in het kader van een normale bedrijfsuitoefening en/of in het kader waarvoor zij door ons geleverd zijn.
 4. Wij behouden zoveel mogelijk van alle door ons geleverde produkten ten eigen nutte afschriften. Opdrachtgever kan indien het hem geleverde verloren of vernietigd is, tegen betaling van de daarmee gepaard gaande kosten, zoals kopieer- en arbeidskosten, kopieën daarvan bij ons opvragen.

 

 

Artikel 7 Uitvoeringstijd:

 1. Behoudens door de wet of overheidsinstanties gestelde termijnen is een overeengekomen uitvoeringstijd geen fatale termijn. Bij niet-tijdige uitvoering dient opdrachtgever ons schriftelijk in gebreke te stellen en ons een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen. De uitvoeringstijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke opdrachtgever (toerekenbaar) zelf tekortschiet in de volledige nakoming van zijn verplichtingen.
 2. De in het vorige lid bedoelde uitvoeringstijd wordt verlengd met een periode gedurende welke door overmacht verhinderd zijn aan onze verplichting te voldoen.
 3. Van overmacht aan onze zijde is sprake indien wij na het sluiten van de overeenkomst verhinderd worden aan onze verplichtingen of aan de voorbereiding daarvan te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defekten aan apparatuur, storingen in de uitvoering van energie, alles zowel in ons bedrijf als in dat van onze leveranciers, en voorts door alle overige oorzaken buiten onze schuld of risikosfeer onstaan althans welke ons niet zijn toe te rekenen.
 4. Indien door overmacht de uitvoering meer dan twee maanden vertraagd wordt zijn zowel opdrachtgever als wij bevoegd de overeenkomst te ontbinden c.q. als beëindigd te beschouwen. In dat geval hebben wij slechts recht op vergoeding van de door ons werkelijk gemaakte kosten. Indien opdrachtgever een consument is beloopt voornoemde termijn een maand.

 

 

Artikel 8 Gebreken en klachttermijn:

 1. Opdrachtgever dient de produkten bij uitvoering -of zo spoedig daarna als mogelijk is- te (laten) onderzoeken.
 2. Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd dan dient afnemer deze binnen zeven dagen -en indien opdrachtgever een consument is binnen veertien dagen- na uitvoering aan ons te melden. Wij verplichten ons de gebreken c.a. zo spoedig mogelijk te herstellen.
 3. Klachten over deklaraties dienen binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk bij ons te zijn ingediend.
 4. Door overschrijding van enige termijn verliest opdrachtgever zijn rechten en bevoegdheden uit hoofde van eventuele gebreken of klachten.

(voorts indien opdrachtgever een bedrijf of groot bedrijf is)

 1. Ook indien opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gegeven opdrachten bestaan.

 

 

 

Artikel 9 Honorering:

 1. De honorering geschiedt tenzij anders overeengekomen:

op basis van de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het door ons gehanteerde uur-tarief;

 1. Bij de aanvaarding van de opdracht kan indicatief zoveel mogelijk een raming van het te berekenen honorarium worden opgegeven.
 2. Werkzaamheden door ons automatiseringssysteem of waarbij ons automatiseringsysteem dient te worden ingeschakeld, worden hetzij in rekening gebracht op basis van een vastgesteld tarief per printregel, hetzij begrepen in het uur-tarief van de betreffende medewerker.
 3. Wij zijn gerechtigd tot verhoging van het eventueel overeengekomen uur-tarief over te gaan voor wat

betreft prijsverhogingen in lonen, overheidslasten, belastingen, andere heffingen en valutawijzigingen.

Indien deze prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever dient dan te betalen hetgeen wij aan produkten hebben geleverd.

 1. Overigens gelden voor de ontbinding de wettelijke regels.

(voorts indien opdrachtgever een consument is)

 1. Indien de prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid:

 1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk indien schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld c.q.

grove onachtzaamheid van ons c.q. onze personeelsleden. Onze aansprakelijkheid is bij die opzet of grove schuld beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar terzake van de schade gedane uitkering; indien de verzekeraar geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is onze aansprakelijkheid beperkt tot het aan ons verschuldigde honorarium terzake het gedeelte van de overeenkomst waarop de schade betrekking heeft.

 1. Voor vergoeding komen zonder meer niet in aanmerking gevolgschaden van onverschillig welke aard ook omschreven.
 2. De door ons te vergoeden schade zal gematigd worden indien het door de opdrachtgever te betalen

honorarium gering is in verhouding tot de omvang van de door hem geleden schade.

 1. Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden uit welken hoofde ook.

 

Artikel 11 Betaling:

 1. Wij zijn gerechtigd tussentijds te deklareren naarmate de uitvoering van de overeenkomst vordert.

Tevens zijn wij gerechtigd bij of na het sluiten van de overeenkomst de geraamde werkzaamheden bij

wege van voorschot te deklareren.

 1. Wij zijn gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen welke niet is

verschuldigd bij betaling binnen acht dagen na deklaratiedatum.

 1. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van verschuldigde rente en

kosten en vervolgens van de deklaraties die het langste openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de

voldoening betrekking heeft op een latere deklaratie.

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na deklaratiedatum. Na het verstrijken van die termijn is opdrachtgever in verzuim. Vanaf dat moment is hij over het opeisbare bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 1% doch in ieder geval 1% per maand verschuldigd.
 2. Indien wij bij toerekenbaar tekortschieten van opdrachtgever overgaan tot (buiten) gerechtelijke maatregelen komen de kosten daarvan voor diens rekening. Deze kosten worden berekend conform het inkassotarief zoals opgenomen in het Calculatieschema voor advocatendeclaraties, uitgegeven door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 12 Herroeping opdracht:

 1. Indien de opdrachtgever de aan ons verstrekte opdracht intrekt of herroept, is hij het honorarium verschuldigd over het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, verhoogd met 20% van het totale honorarium indien een totaalraming is overeengekomen, vermeerderd met alle gemaakte kosten.

De verhoging is niet verschuldigd in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtgever of indien opdrachtgever de intrekking of herroeping ongedaan maakt. Opdrachtgever blijft alsdan de met het opnieuw aanvangen van de opdracht te maken kosten verschuldigd.

 1. Indien opdrachtgever een consument is geldt het bepaalde ten aanzien van de verhoging niet.

 

 

 

Artikel 13 Ontbinding van de overeenkomst:

(indien opdrachtgever een bedrijf of groot bedrijf is)

 1. Wij hebben het recht de overeenkomst na schriftelijke verklaring onzerzijds te ontbinden wanneer de vertrouwensrelatie met opdrachtgever in ernstige mate is verstoord, opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, hij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging,

onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindsvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt en als boedelschuld erkent.

Door ontbinding worden vorderingen op opdrachtgever onmiddelijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, ondermeer bestaande uit de winstderving en kosten.

 1. Onze vorderingen op opdrachtgever zijn voorts onmiddelijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan ons omstandigheden ter kennis komen die ons goede

grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien wij opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst hebben gevraagd zekerheid te stellen

voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft danwel onvoldoende is.

 1. In de in de vorige leden alsmede in art. 11 genoemde gevallen zijn wij bevoegd na een schriftelijke verklaring onzerzijds verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, één en ander onverminderd ons recht om van opdrachtgever schadevergoeding te vorderen.
 2. Overigens gelden voor ontbinding voorts de wettelijke regels.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht:

Tussen opdrachtgever en ons is uitsluitend het Nederlands recht  van toepassing.

 

Artikel 15 Geschilbeslechting:

 1. Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons, voortvloeienende uit te sluiten en gesloten overeenkomsten of uit een nadere overeenkomst ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht, ingeval de rechtbank bevoegd is, door Arrondissementsrechtbank te Assen, onverminderd onze bevoegdheid opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

(voorts indien de opdrachtgever een consument is)

 1. Opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat wij ons op deze bepaling schriftelijk hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Artikel 16 Wijziging van de voorwaarden:

Wij zijn bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in op het door ons aan te kondigen tijdstip. Wij zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden.

Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden de wijzigingen tegenover opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of zodra de wijziging bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waar wij zijn gevestigd is gedeponeerd.

 

Artikel 17 Eerdere algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden vervangen eerder door ons gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden.